CO JE „ORTOPTIKA“ | SDRUŽENÍ OPTIKŮ - Mezinárodní sdružení optiků a optometristů

CO JE „ORTOPTIKA“

Záštita ředitele ŘSDP

Záštitu ředitele služby dopravní policie nad osvětovou komunikační kampaní "Bezpečně za volantem - Péče o zrak 2015" přejal 
plk. Ing. Tomáš LERCH
Dokument (pdf...)

Kontakt

Mezinárodní sdruženi
optiků a optometristů, o.s.

Právní forma : spolek
IČO: 228 97 917
L 5957 vedená u Krajského soudu v Plzni
zapsaného dne 1.ledna 2014

Datum vzniku:
16.března 2011
Sídlo:
Kolinec č.p. 12, 341 42 Kolinec       

Kancelář: 
Velichovská 1701/9
155 00 Praha 5

GSM: 731 409 667, 734 101 620

e-mail: info@sdruzenioptiku.cz

Seriál Víš, jak vidíš

1. díl

2. díl

3. díl

Osvětová kampaň „Bezpečně za volantem – PÉČE O ZRAK“, vstoupila do podvědomí veřejnosti v roce 2013, kdy probíhala na odstavných parkovištích v jednotlivých krajích ČR za asistence Dopravní policie a koordinátorů BESIPu. Mezinárodní sdružení optiků a optometristů se rozhodlo úspěšnou akci v letošním roce zopakovat v prostorách partnera kampaně, sítě čerpacích stanic Shell, za asistence optiků a optometristů. Přesná místa screeningu zraku naleznete na www.sdruzenioptiku.cz

Kampaň Bezpečně za volantem – Péče o zrak určená především řidičům motorových vozidel se sestává z bezplatného screeningu zraku.


V osvětové kampani „Bezpečně za volantem & Péče o zrak“ jde především o:

1/ seznámení s riziky špatné korekce nebo nedostatečné korekce zraku,
2/ doporučení optimální korekce pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu,
3/ upozornění na nebezpečnost brýlí tzv. „hotovek,“
4/ vysvětlení výhod kontrol zraku ve specializovaných optikách, které mají oprávnění k měření zraku
Realizační tým:

 

Co je „Ortoptika“

Článek pojednává o ortoptice, oboru zabývajícím se nápravou jednoduchého binokulárního vidění malých dětí. Dále se zabývá ortoptickými přístroji na vyšetření a léčbu jednoduchého binokulárního vidění.

                Ortoptika je obor, který se zabývá obnovením funkce porušeného jednoduchého binokulárního vidění (JBV). Slovo ortoptika je složeno z řeckého orthos, tj. rovný, přímý a optikos neboli oční. Ortoptiky využíváme například u dětí se strabismem. Spolupráci mezi oběma očima však můžeme obnovit jen tehdy, pokud bylo před poruchou JBV vyvinuto.

JBV je koordinovaná senzomotorická činnost obou očí, která zajišťuje vytvoření jednoduchého obrazu pozorovaného předmětu. JBV není vrozené, vyvíjí se až po narození společně s dozráváním sítnice a její žluté skvrny (makuly), resp. foveoly (místo nejostřejšího vidění), které se dotváří zhruba do jednoho roku věku. Upevňování a stabilizace JBV probíhá zhruba do šesti let věku dítěte. Porucha ve vývoji JBV může vést ke vzniku strabismu, útlumu, amblyopie nebo anomální retinální korespondence.

JBV dělíme na tři stupně: superpozice, fúze a stereopse. Toto rozdělení používáme zvláště při vyšetření na troposkopu.

Superpozice je schopnost překrytí nestejných obrázků oběma očima (pro pravé oko lev, pro levé oko klec – dítě by mělo vidět lva v kleci).

Fúze je schopnost centrálního nervového systému spojit stejné obrazy obou očí v jeden smyslový vjem. Obrázky jsou sestavené tak, že mají stejný znak společný pro obě oči (například sněhulák), a dále speciální znaky, které jsou pro každé oko jiné (například pro pravé oko metla, pro levé oko hrnec). Dítě by mělo vidět všechny znaky – sněhuláka, metlu i hrnec.

Stereopse je schopnost vytvoření hloubkového vjemu spojením obrazů, jejichž jednotlivé části dopadají na sítnici na lehce disparátní body. Rozlišujeme dva typy obrázků: některé části obrázku jsou pro jedno oko bílé, stejné části obrázku jsou pro druhé oko černé – tím se vytváří stereoskopický zrcadlový lesk. Druhý typ obrázků jsou obrázky s posunem od středu, které zase budí dojem plastiky a hloubky.

Jak již bylo uvedeno na začátku, ortoptika je obor, který se zabývá obnovením porušeného JBV. Abychom mohli funkci JBV obnovit, je nutné, aby dítě podstoupilo ortoptické cvičení. Základní předpoklady pro účinné ortoptické cvičení jsou:

-        vyrovnaná zraková ostrost – rozdíl vidění obou očí nesmí přesahovat tři řádky,

-        normální pohyblivost obou očí,

-        věk mezi 4 až 8 roky,

-        žádná nebo jen malá odchylka,

-        centrální fixace obou očí,

-        normální retinální korespondence,

-        normální inteligence a spolupráce dítěte.

Ortoptické cvičení provádíme u dětí s jejich vlastní korekcí a za důkladného dozoru ortoptistky. Dítě cvičí na přístrojích, které jsou založeny na disociaci, tj. rozdělení obrazů obou očí. Každému oku je tak předložen trochu jiný obrázek. Přístroje a zařízení, na kterých se ortoptická cvičení provádějí, jsou například troposkop (také synoptofor nebo amblyoskop), cheiroskop, zrcadlový stereoskop, Rémyho separátor nebo mřížka na čtení.

Nejčastěji používaný ortoptický přístroj je synoptofor (obr. 1). Skládá se ze dvou oddělených kovových tubusů, do kterých se vkládají obrázky, ty dítě musí spojit. Synoptofor využíváme k terapii (ortoptické cvičení), ale i k diagnostickému zjištění stupně odchylky při šilhání nebo ke kontrole stupně binokulárního vidění. Terapie se provádí nácvikem superpozice, fúze a stereopse.

Obr 1. Cvičení na synoptoforu

Dalším přístrojem, který využíváme pro ortoptická cvičení, je cheiroskop (obr. 2). Do přístroje se z boku vkládají obrázky a na vodorovnou podložku se obkreslují. Výhodou tohoto přístroje je, že se dá použít u praváků i leváků – předlohu můžeme dávat na libovolnou stranu. Disociace obrázků obou očí docílíme pomocí šikmého zrcadla. Přes toto zrcadlo se zobrazuje jednoduchý obrázek, který dítě následně vidí na vodorovné podložce. Úkolem dítěte je obrázek obkreslit, k tomu musí použít obou očí současně. U dětí, které ještě neumí kreslit, provádíme na cheiroskopu tzv. lov, a to tak, že po svislé podložce posunuje ortoptistka například motýla a dítě má za úkol tohoto motýla na vodorovné podložce chytat do síťky.

Obr. 2 Cheiroskop

Na podobném principu jako cheiroskop pracuje i zrcadlový stereoskop. Jedná se o dvoudílnou podložku. Mezi oběma očima je přepážka. Zrcadlo, umístěné na jedné straně přepážky, umožní dítěti spojit obrázky z obou polovin podložky.

Přístroj složený z neprůhledné přepážky nazýváme Rémyho separátor. Přepážka odděluje zorná pole obou očí. Jedním koncem se přístroj přiloží k nosu. Druhý konec lišty je ve vzdálenosti 30 cm, kde jsou dva otvory obsahující dvojici průhledných, ale odlišných obrázků (kolo a kříž). Dítě má při pohledu do dálky oba obrázky spojit (kříž v kole).

K upevňování JBV můžeme použít mřížku na čtení. Mřížku umístíme mezi čtený text a oči. Dítě s dobrým JBV čte bez problémů, naproti tomu dítěti s poruchou JBV se část písmen textu ztrácí. Překážka ruší JBV tím více, čím je k textu blíže.

V současné době je v jednání otevření oboru ortoptiky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, pod vedením katedry optometrie a ortoptiky. Pokud vše dobře dopadne, obor bude otevřen v akademickém roce 2013.

 

Literatura

[1] RYBNÍČKOVÁ, A. – SKORKOVSKÁ, Š. Binokulární vidění – vývoj, principy, vyšetření. Bakalářská práce. Brno, 2010. 60 s.

[2]       DIVIŠOVÁ, G. a spolupracovníci Strabismus. 2. uprav. vyd. Praha : Avicenum, 1979. 306 s. ISBN 80-201-0037-7.

[3]       HROMÁDKOVÁ, L. Šilhání. 2. rozš. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 162 s. ISBN 80-7013-207-8.

[4]       ROZSÍVAL, P. et al., Oční lékařství. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. 373 s. ISBN 80-7262-404-0.

[5]       RUTRLE, M. Přístrojová optika. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 189 s. ISBN 80-7013-301-5.

 

Text: Bc. Aneta Rybníčková

katedra optometrie a ortoptiky, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Komenského náměstí 2, 602 00 Brno, tel.: 777 905 525, email: 265159@mail.muni.cz

Foto: archiv autorky

Převzato z magazínu Brýle&Móda 2/2012

 

Webdesign & hosting & Šumava: ŠumavaNet.CZ