STANOVY | SDRUŽENÍ OPTIKŮ - Mezinárodní sdružení optiků a optometristů

STANOVY
Cesta: www.sdruzenioptiku.cz > Stanovy

Záštita ředitele ŘSDP

Záštitu ředitele služby dopravní policie nad osvětovou komunikační kampaní "Bezpečně za volantem - Péče o zrak 2015" přejal 
plk. Ing. Tomáš LERCH
Dokument (pdf...)

Kontakt

Mezinárodní sdruženi
optiků a optometristů, o.s.

Právní forma : spolek
IČO: 228 97 917
L 5957 vedená u Krajského soudu v Plzni
zapsaného dne 1.ledna 2014

Datum vzniku:
16.března 2011
Sídlo:
Kolinec č.p. 12, 341 42 Kolinec       

Kancelář: 
Velichovská 1701/9
155 00 Praha 5

GSM: 731 409 667, 734 101 620

e-mail: info@sdruzenioptiku.cz

Osvětová kampaň „Bezpečně za volantem – PÉČE O ZRAK“, vstoupila do podvědomí veřejnosti v roce 2013, kdy probíhala na odstavných parkovištích v jednotlivých krajích ČR za asistence Dopravní policie a koordinátorů BESIPu. Mezinárodní sdružení optiků a optometristů se rozhodlo úspěšnou akci v letošním roce zopakovat v prostorách partnera kampaně, sítě čerpacích stanic Shell, za asistence optiků a optometristů. Přesná místa screeningu zraku naleznete na www.sdruzenioptiku.cz

Kampaň Bezpečně za volantem – Péče o zrak určená především řidičům motorových vozidel se sestává z bezplatného screeningu zraku.


V osvětové kampani „Bezpečně za volantem & Péče o zrak“ jde především o:

1/ seznámení s riziky špatné korekce nebo nedostatečné korekce zraku,
2/ doporučení optimální korekce pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu,
3/ upozornění na nebezpečnost brýlí tzv. „hotovek,“
4/ vysvětlení výhod kontrol zraku ve specializovaných optikách, které mají oprávnění k měření zraku
Realizační tým:

 

  


Představení osvětové kampaně
BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM PÉČE O ZRAK 2018

Již šestým rokem pořádá MSOO, o.s., (Mezinárodní sdružení optiků a optometristů ČR) ve spolupráci s krajskými a okresními městy a jejich informačními centry osvětovou kampaň Bezpečně za volantem – péče o zrak. Záštitu nad touto kampaní převzal BESIP Ministerstva dopravy.

Hlavními partnery jsou: společnost Bausch Lomb, výrobce a distributor kontaktních čoček, společnosti Rodenstock, výrobce a distributor brýlových čoček, a společnost New Line Optics, distributor značkových brýlových obrub.

Zahájení kampaně proběhne 30.dubna 2018 formou billboardů v trvání 1měsíce, distribucí publikací Bezpečně za volantem – péče o zrak na informační centra v ČR a následně pak v měsíci červnu proběhne screening zraku účastníkům silničního provozu ve vybraných městech v prostorách informačních center nebo na místech k tomu určených ve všech krajích ve spolupráci s optometristy a koordinátory BESIPU Ministerstva dopravy.

Co je cílem osvětové kampaně

Pravidelným pořádáním osvětové kampaně Bezpečně za volantem – péče o zrak chceme zapůsobit a oslovit co nejvíce účastníků silničního provozu, a to především řidiče motorových vozidel, aby nepodceňovali pravidelné kontroly svého zraku a aby při řízení motorového vozidla používali korekci, kterou jim jejich optik nebo oční lékař doporučí.

Na trhu s oční optikou máme široký výběr brýlových skel pro řidiče, která usnadní vidění při snížené viditelnosti, např. Vlivem nepříjemných odlesků při dešti, sníženého vidění v mlze nebo za šera.

UPOZONĚNÍ: Čím jsou nebezpečné Brýle „HOTOVKY“

Důležitou informací pro širokou veřejnost je i fakt nesprávného používání tzv. BRÝLÍ HOTOVEK líbivého a lákavého designu, které si můžeme zakoupit v prodejnách řetězců, lékáren apod. za velmi nízkou cenu, která je však jen lákadlem pro nedostatečně informované uživatele.

Je nutné zdůraznit, že při dlouhodobém používání si můžeme nenávratně poškodit svůj zrak nebo způsobit nepříjemné bolesti hlavy. Tyto brýle je vhodné používat pouze jako „náplast“ do doby, než si pořídíte správné brýle nebo kontaktní čočky u svého optika.

CO JE SCREENING ZRAKU?

Screening – test zraku prováděný odborným týmem z MSOO ve složení optiků a optometristů na speciálním screeningovém přístroji prokáže, jak vidíte za šera, za mlhy, jaké máte prostorové vidění, jak vidíte na dálku a na blízko a zda máte v pořádku barvocit.

Specialisté test na místě vyhodnotí a případně doporučí odborné vyšetření – změření zraku ve specializovaných očních optikách – a zároveň poradí s řešením korekce při řízení motorového vozidla nebo pro práci v kanceláři apod.

Stanovy

  Stanovy společnosti

MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ, o.s.

Čl. I.

Preambule

Mezinárodní sdružení optiků a optometristů, o.s. (dále jen „MSOO“, o.s.) je dobrovolné sdružení očních optiků, optometristů, očních lékařů, odborníků  a občanů majících vztah k oboru.

Sídlem MSOO,o.s. je Kolinec 12, 341 42 Kolinec.

MSOO, o.s.  je právnickou osobou ve smyslu § 2 odst. 3 zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

 Čl. II.

Cíl činnosti

Cílem sdružení je propagace brýlových čoček, brýlových obrub a kontaktních čoček, rozvoj a rozšiřování poznatků z oboru oční optiky, optometrie a kontaktologie.

K zajištění tohoto cíle může sdružení vyvíjet následující činnosti:

K zajištění tohoto cíle může sdružení vyvíjet zejména tyto činnosti:

Osvětová činnost – pořádání besed a prezentace této problematiky v médiích, konzultační a poradenská činnost

 

Čl. III.

 Orgány sdružení

Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada, kterou svolává Rada sdružení nejméně jedenkrát ročně.

Valná hromada schvaluje roční uzávěrku a vydává případné pozměňovací směrnice ke stanovám a je oprávněna případné změny stanov provádět. Volí tříčlennou revizní komisi.

Rada sdružení je volena valnou hromadou. Skládá se z prezidenta,viceprezidenta, hospodáře a nejméně dvou dalších členů sdružení.

Rada řídí činnost sdružení mezi valnými hromadami.

Statutárním orgánem sdružení je prezident. Statutární orgán zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem a činí veškeré právní úkony s tím související.

 

Čl. IV.

Členství

Členství může být řádné nebo čestné.

Řádným členem sdružení se může stát každá právnická nebo fyzická osoba, která se bude zabývat činností sdružení.

Členy společnosti se mohou stát i zahraniční subjekty.

Řádný člen má právo volit a být volen do orgánů sdružení.

Čestným členem se může stát každá právnická nebo fyzická osoba, která má zájem o činnost sdružení, nemá právo volit.

Členství ve sdružení vzniká rozhodnutím Rady sdružení.

Členství ve sdružení zaniká odstoupením ze sdružení, úmrtím, zánikem právnické osoby a nebo vyloučením pro hrubé porušování členství po návrhu alespoň jednoho člena.

Vyloučení z členství musí být projednáno Radou sdružení.

Základní povinností řádného člena je platit členský příspěvek, jehož výši pro každý rok navrhuje Rada sdružení a schvaluje valná hromada.

Každý člen je povinen řídit se stanovami společnosti.

 Čl. V.

Hospodaření

Sdružení samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří v souladu s ročním rozpočtem.

Příjmy společnosti jsou tvořeny:

           a. členskými příspěvky,

           b. sponzorskými dary,

           c. veřejnými sbírkami

           d. dotacemi z fondů EU, případně dalších fondů.

           e. pořádáním a organizováním vzdělávacích akcí, sportovních a kulturních akcí,

           f. nakladatelskou, vydavatelskou a reklamní činností,

           g. z nájmu a pronájmu objektů

Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy.


 Cl. VI.

Práva a povinnosti členů

 1. Člen sdružení má právo zejména:

                  a. zúčastnit se valné hromady,

                  b. volit a být volen do orgánů společnosti,

                  c. předkládat návrhy a připomínky k činnosti a hospodaření společnosti.

 

  1. Člen sdružení i má povinnost zejména:

                 a. jednat v souladu s posláním sdružení,

                 b. dodržovat usnesení valné hromady,

                 c. řádně platit členské příspěvky schválené valnou hromadou,

                 d. aktualizovat kontaktní údaje.

  

Cl. VII.

 Zánik společnosti

 Sdružení zaniká rozhodnutím valné hromady, která rozhodne o způsobu rozdělení likvidačního zůstatku mezi členy společnosti.

  

Čl. VIII.

 Otázky neupravené těmito stanovami se budou řídit příslušným ustanovením zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Webdesign & hosting & Šumava: ŠumavaNet.CZ