MOŽNOSTI LEPŠÍHO VIDĚNÍ PRO PRESBYOPICKÉ PACIENTY | SDRUŽENÍ OPTIKŮ - Mezinárodní sdružení optiků a optometristů

MOŽNOSTI LEPŠÍHO VIDĚNÍ PRO PRESBYOPICKÉ PACIENTY

Záštita ředitele ŘSDP

Záštitu ředitele služby dopravní policie nad osvětovou komunikační kampaní "Bezpečně za volantem - Péče o zrak 2015" přejal 
plk. Ing. Tomáš LERCH
Dokument (pdf...)

Kontakt

Mezinárodní sdruženi
optiků a optometristů, o.s.

Právní forma : spolek
IČO: 228 97 917
L 5957 vedená u Krajského soudu v Plzni
zapsaného dne 1.ledna 2014

Datum vzniku:
16.března 2011
Sídlo:
Kolinec č.p. 12, 341 42 Kolinec       

Kancelář: 
Velichovská 1701/9
155 00 Praha 5

GSM: 731 409 667, 734 101 620

e-mail: info@sdruzenioptiku.cz

Seriál Víš, jak vidíš

1. díl

2. díl

3. díl

Osvětová kampaň „Bezpečně za volantem – PÉČE O ZRAK“, vstoupila do podvědomí veřejnosti v roce 2013, kdy probíhala na odstavných parkovištích v jednotlivých krajích ČR za asistence Dopravní policie a koordinátorů BESIPu. Mezinárodní sdružení optiků a optometristů se rozhodlo úspěšnou akci v letošním roce zopakovat v prostorách partnera kampaně, sítě čerpacích stanic Shell, za asistence optiků a optometristů. Přesná místa screeningu zraku naleznete na www.sdruzenioptiku.cz

Kampaň Bezpečně za volantem – Péče o zrak určená především řidičům motorových vozidel se sestává z bezplatného screeningu zraku.


V osvětové kampani „Bezpečně za volantem & Péče o zrak“ jde především o:

1/ seznámení s riziky špatné korekce nebo nedostatečné korekce zraku,
2/ doporučení optimální korekce pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu,
3/ upozornění na nebezpečnost brýlí tzv. „hotovek,“
4/ vysvětlení výhod kontrol zraku ve specializovaných optikách, které mají oprávnění k měření zraku
Realizační tým:

 

Možnosti lepšího vidění pro presbyopické pacienty

Nový způsob měření zrakové ostrosti u multifokálních kontaktních čoček umožní posoudit a zhodnotit lepší vidění u presbyopie.

Průzkum korekce zraku provedený u 3800 klientů zjistil, že se vidění řadí mezi jednu z nejdůležitějších funkcí při výběru výrobků souvisejících s korekcí očí, bez ohledu na typ refrakční vady.

Dnešní nositelé kontaktních čoček, kteří je používají pro korekci presbyopie, stále rozšiřují své řady. Vyžadují lepší vidění do blízka, aniž by museli dělat kompromis při dívání do dálky. Jsou to klienti, co chtějí nosit své kontaktní čočky tak, aby nepociťovali rozdíly ve vidění na různé vzdálenosti.

Vylepšení čoček je provedeno zejména v jejich optické části, nová provedení kontaktních čoček výrazně snižují problémy, které se vyskytovaly u předchozích multifokálních typů. Přesto však mají konstrukce multifokálních kontaktních čoček takové optické vlastnosti, které mohou druhotně vyvolávat rozostřené vidění. Objektivní měření zraku nelze vždy srovnat s vlastním subjektivním přezkoušením. Jednotlivé produkty kontaktních čoček zprostředkovávají simultánní vidění, které je hodnoceno klinickými testy, jako jsou: měření zrakové ostrosti do dálky a na blízko s maximálním kontrastem, kdy pacienti mohou ještě stále porovnat případné rozdíly ve vidění.

Toto zlepšení pak umožní kvalifikovat a kvantifikovat odlišnosti při vidění, které nelze zjistit pomocí jiných standardních klinických měření.

Cílem této studie bylo srovnání vidění do dálky se dvěma typy multifokálních kontaktních čoček, které zastupují simultánní vidění, pomocí měření vízu standardně a novou metodou založenou na sekundárních obrazech.

 

Nový způsob, jak srovnat vidění s multifokálními kontaktními čočkami

Studie srovnávala rozdíly ve vidění, změřené pomocí logMAR optotypu, mezi kontaktními čočkami PureVision Multi-Focal (B+L) a Acuvue Oasys for Presbyopia (Vistakon). 22 presbyopických klientů mělo doporučenou adici na čtení v rozmezí 0,75 D až 2,5 D. Průměrný věk činil 53,2±5,8 let a průměrná hodnota adice byla 1,81±0,40 D.

Studie probíhala jako maskovaná a s písemným souhlasem každého pacienta. Poté, co byla provedena sférická refrakce obou očí, byla na obě oči náhodně naaplikována zkušební a kontrolní kontaktní čočka, podle doporučených aplikačních postupů jednotlivých výrobců čoček. Po tříminutovém usazení čoček byla provedena kontrola vlastní aplikace, ověřena sférická refrakce a byly provedeny všechny monokulární testy. Zraková ostrost na dálku byla měřená pomocí logMAR optotypu s nízkým a vysokým kontrastem. Klienti hodnotili kvalitu obrazu a snesitelnost na vizuální analogové stupnici odstupňované od 0 (špatné) do 100 (vynikající).

K průkazu rozdílů ve vidění, které mohou pacienti popisovat, použili vyšetřující novou techniku testu sekundárního obrazu. Tímto užitečným způsobem lze srovnávat možné změny ve vidění, které se většinou nedají zjistit při standardním klinickém vyšetření. Při vlastním testování se fixoval 22milimetrový bod bílého světla na vzdálenost 6 metrů. Použitím laserového ukazovátka pak pacienti dokázali ukázat okraje vzniklého sekundárního obrazu. Vyšetřující následně zaznamenali vzdálenost od hrany promítnutého bílého světelného bodu.

 

Rozdíly pozorované u jednotlivých typů

Při testování pomocí výše popsané metody vykazovaly kontaktní čočky PureVision Multi-Focal výrazně menší sekundární obrazy ve srovnání s Acuvue Oasys For Presbyopia (p<0,02). Průměrné hodnoty ve vzdálenosti od okraje bodu byly 21,4 mm±12,3 mm pro PureVision Multi-Focal a 35,8 mm±24,9 mm pro Acuvue Oasys For Presbyopia. Obr. 1 ukazuje v grafu rozsah sekundárního obrazu. Čočky Acuvue Oasys For Presbyopia vykazovaly přibližně o 67 % více sekundárních obrazů od okraje projektovaného bodu.

Pro běžnou vyšetřovací vzdálenost však nebyly zjištěny žádné výrazné rozdíly mezi oběma typy kontaktních čoček. A to i při měření zrakové ostrosti použitím vysokého kontrastu/silné osvětlení a vysokého kontrastu/nízké osvětlení. Hodnocení kvality vidění na dálku (měřeno na vizuální analogové stupnici) bylo znatelně lepší pro čočky PureVision Multi-Focal ve srovnání s výsledky kontaktních čoček Acuvue Oasys For Presbyopia (p<0,01). Průměrný rozdíl v posouzení kvality vidění na dálku byl nižší pro Acuvue Oasys For Presbyopia, v celkovém srovnání obou typů čoček hodnoty činily 60,0±20,7 a 74,4±15,8 (obr. č. 2). Nezjistil se ani významný rozdíl v hodnocení snášenlivosti mezi PureVision Multi-Focal (93,3±10,0) a Acuvue Oasys For Presbyopia (96,0±4,6). Prokázala se tak preference čoček PureVision Multi-Focal (p=0,056).

13 klientů dalo přednost čočkám PureVision Multi-Focal, 5 osob si zvolilo Acuvue Oasys For Presbyopia a 4 klienti se nevyjádřili. Dvanáct ze třinácti klientů, kteří upřednostnili PureVision Multi-Focal, uvedli jako hlavní výhodu jasné vidění.

 

Diskuze

Pro splnění požadavků pacientů a kontaktologů nabízí výrobci multifokálních kontaktních čoček různé konstrukční vlastnosti a možnosti. Z běžně používaných provedení je volba asférické plochy, která umožňuje svou geometrií postupný přechod mezi optickými mohutnostmi nebo optickými zónami určenými pro dívání na dálku a do blízka.

Zobrazovací metody pak pomohou zviditelnit rozdíly v optických mohutnostech u jednotlivých optických designů.

Jednou z metod je fázový posuv – Schlierenovo zobrazení, které se využívá při vizualizaci změn optické mohutnosti v optické zóně kontaktní čočky. Jednotlivé přechodové zóny jsou v multifokálních čočkách poměrně výrazné. Schlierenova zobrazení jsou na obr. 3 a využívají se při pozorování ostrých přechodů optických mohutností v oblasti celé optické zóny, což může mít vliv na výslednou optickou kvalitu daného typu čočky.

Zjišťování sekundárních obrazů je citlivá metoda, která nabízí nositelům kontaktních čoček rozlišit množství světla a kvalitu vidění při nošení jednotlivých provedení multifokálních kontaktních čoček.

Ačkoliv klinické vyšetření, jako je zjištění zrakové ostrosti, nedokáže přesně určit rozdíly mezi jednotlivými typy multifokálních čoček, subjektivní přezkoušení a použití nových měřicích technik napomáhá pacientům při výsledném hodnocení vhodné kontaktní čočky. Nový postup, který je zde zmíněn, poskytuje informace o vidění, které nemusí být vždy zjištěno jen měřením zrakové ostrosti. Metoda též nabídne možnost vybrat pacienty, kteří budou vhodnější pro aplikaci konkrétního typu multifokálních kontaktních čoček.

Srovnání dvou typů multifokálních kontaktních určených ke korekci presbyopie neprokázalo výrazné rozdíly ve zrakové ostrosti na dálku a do blízka. Přesto však někteří pacienti subjektivně dávali přednost kvalitnímu vidění na dálku zprostředkované čočkami PureVision Multi-Focal. Preferenci těchto čoček si lze vysvětlit většími sekundárními obrazy při nošení kontaktních čoček Acuvue Oasys For Presbyopia.

Závěr

Tato metoda kvantifikuje sekundární obrazy a ukázala na významné rozdíly mezi jednotlivými provedeními kontaktních čoček PureVision Multi-Focal a Acuvue Oasys For Presbyopia, které však nebyly patrné při běžném zjišťování zrakové ostrosti do dálky. Nižší počet sekundárních obrazů s čočkami PureVision Multi-Focal může hrát klíčovou roli, zda si pacient zvykne na tento typ presbyopické korekce.

 

Obr. 1 – Průměr sekundárních obrazů pro každou kontaktní čočku na vzdálenost 6 m.

OP = Acuvue Oasys For Presbyopia, PVMF = PureVision Multi-Focal.

Obr. 2 – Průměr (± směrodatná odchylka) v hodnocení kvality vidění na vzdálenost 6 m pro jednotlivé typy čoček, OP = Acuvue Oasys For Presbyopia, PVMF = PureVision Multi-Focal.

Obr. 3 – Schlierenovo zobrazení fázového posunu (A) Acuvue Oasys For Presbyopia: -3,0 D add 1,75; (B) PureVision Multi-Focal s vysokou adicí. Modrý kroužek označuje optické zóny obou čoček. Červená šipka ukazuje na přechodové zóny mezi jednotlivými optickými mohutnostmi kontaktní čočky.

Odkaz na použitou literaturu: www.clspectrum.com/references.asp, dále kliknout na document #192.

Volně zpracováno podle: Riendel, B., Cairns, G., China, P.: Improving Vision Outcomes For Presbyopic Patients. CLSpectrum, 11/2011

 

Text: Mgr. Pavel Beneš, KOO a KNOO LF MU Brno

Převzato z magazínu Brýle&Móda 2/2012

 

Webdesign & hosting & Šumava: ŠumavaNet.CZ