ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČŮ - NOVELA ZÁKONA O SILNIČNÍM PROVOZU | SDRUŽENÍ OPTIKŮ - Mezinárodní sdružení optiků a optometristů

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČŮ - NOVELA ZÁKONA O SILNIČNÍM PROVOZU

Záštita ředitele ŘSDP

Záštitu ředitele služby dopravní policie nad osvětovou komunikační kampaní "Bezpečně za volantem - Péče o zrak 2015" přejal 
plk. Ing. Tomáš LERCH
Dokument (pdf...)

Kontakt

Mezinárodní sdruženi
optiků a optometristů, o.s.

Právní forma : spolek
IČO: 228 97 917
L 5957 vedená u Krajského soudu v Plzni
zapsaného dne 1.ledna 2014

Datum vzniku:
16.března 2011
Sídlo:
Kolinec č.p. 12, 341 42 Kolinec       

Kancelář: 
Velichovská 1701/9
155 00 Praha 5

GSM: 731 409 667, 734 101 620

e-mail: info@sdruzenioptiku.cz

Seriál Víš, jak vidíš

1. díl

2. díl

3. díl

Osvětová kampaň „Bezpečně za volantem – PÉČE O ZRAK“, vstoupila do podvědomí veřejnosti v roce 2013, kdy probíhala na odstavných parkovištích v jednotlivých krajích ČR za asistence Dopravní policie a koordinátorů BESIPu. Mezinárodní sdružení optiků a optometristů se rozhodlo úspěšnou akci v letošním roce zopakovat v prostorách partnera kampaně, sítě čerpacích stanic Shell, za asistence optiků a optometristů. Přesná místa screeningu zraku naleznete na www.sdruzenioptiku.cz

Kampaň Bezpečně za volantem – Péče o zrak určená především řidičům motorových vozidel se sestává z bezplatného screeningu zraku.


V osvětové kampani „Bezpečně za volantem & Péče o zrak“ jde především o:

1/ seznámení s riziky špatné korekce nebo nedostatečné korekce zraku,
2/ doporučení optimální korekce pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu,
3/ upozornění na nebezpečnost brýlí tzv. „hotovek,“
4/ vysvětlení výhod kontrol zraku ve specializovaných optikách, které mají oprávnění k měření zraku
Realizační tým:

 

Zdravotní způsobilost řidičů - novela zákona o silničním provozu

O zavedení povinného měření zraku řidičům z povolání v pravidelných intervalech, o statistikách, které vypovídají o korekci zraku řidičů, a co nám říká vyhláška, jsme se s ředitelem ŘDPP Ing. Leošem Tržilem bavili na podzim loňského roku. Dnes se ptáme na to, co se od té doby změnilo a jaké změny by do budoucna mohly nastat z hlediska legislativy.

Pane řediteli, můžete nám říci, co se od loňského roku ve vyhlášce a zákonech týkajících se řidičského oprávnění změnilo?

Od ledna letošního roku platí novela zákona, která ukládá povinnost lékařům avizovat na příslušné evidenční orgány jakékoli změny, které by měly vliv na schopnost řídit motorová vozidla. Teoreticky by měla být dána povinnost v tom směru, že by řidič měl mít v řidičském průkazu harmonizační kód, který by měl vyznačovat například to, že je povinen mít optickou pomůcku pro řízení motorového vozidla. Dnes to má podle zákona udělat lékař. V každém případě došlo ke zpřísnění v tom, že lékař má oznamovací povinnost pokaždé, když zjistí jakékoli informace nebo okolnosti, které by mohly mít vliv na schopnost řízení motorového vozidla a omezit rozsah řidičského oprávnění a hlásit na příslušné orgány.

Chystá se nějaká další změna v legislativě, která se týká korekce zraku řidičů?

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) je v pravomoci Ministerstva dopravy, a zdali se něco bude měnit, nebo nebude, o tom nic nevím.

Na silnicích stále více přibývá řidičů z povolání. Jaký máte názor na pravidelné přeměřování jejich zraku, aby se předešlo tomu, že mnozí z nich usedají za volant s nedostatečnou optickou pomůckou nebo dokonce s žádnou, protože v době, kdy byli na kontrole zraku, žádnou nepotřebovali.

Více méně je to otázka na odbornou diskuzi v rámci Ministerstva dopravy jakožto gestora zákona, nicméně se domnívám, že by tam byla možná spojitost s pravidelnou výměnou řidičských průkazů. Otázka je ale s četností. V současné době je u řidičů z povolání výměna řidičského průkazu jednou za pět let, u ostatních řidičů za deset let. Možná by bylo vhodné se zamyslet nad touto periodou, která by byla v součinnosti s povinnou kontrolou zraku.

Co říkají statistiky?

V současné době statistika dopravních nehod obsahuje více jak 220 položek s tím, že je tam položka „Brýle nutné“. Nicméně otázka korekce zraku je velice složitá z toho důvodu, že žádný řidič ani dopravní policie neřeší to, že by dopravní nehoda byla způsobena špatnou korekcí, přesto, že se na tom z větší či menší části může podílet. Rozhodně je to zajímavá myšlenka, ale v praxi si ji nedokážu představit, jak by fungovala. Stále tam bude zavinění protiprávního jednání, jelikož dopravní nehoda se řeší z hlediska porušení pravidel silničního provozu, příčiny vzniku dopravní nehody atd., což samozřejmě zrak může mít příčinnou souvislost s dopravní nehodou.

A co nám říká zákon?

§ 89a

Lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění.

Komentář:

Toto ustanovení bylo do zákona vloženo novelou provedenou zákonem č. 297/2011 Sb., a to s účinností od 1. 1. 2012. Jeho cílem je snaha zákonodárce zajistit důslednější sledování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a zajištění pružnější reakce na změnu zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění nebo žadatele o něj. Na rozdíl od současné úpravy je lékař povinen oznámit změnu nebo omezení této způsobilosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vždy, když ji zjistí, nikoli jen po vyšetření při posuzování zdravotní způsobilosti na žádost držitele nebo žadatele o řidičské oprávnění.

 

Související právní předpisy:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech.

 

Text: Ivana Urválková ve spolupráci s ředitelem ŘDPP Ing. Leošem Tržilem

Převzato z magazínu Brýle&Móda 2/2012

Webdesign & hosting & Šumava: ŠumavaNet.CZ